Aktualności


KOMUNIKAT

Spółdzielnia Mieszkaniowa Politechnika informuje, że z powodu choroby pracownika biuro będzie nieczynne we środy - do odwołania. W poniedziałki i czwartki będzie czynne od godziny 17,00
Za utrudnienia - przepraszamy.

dodano 2018-03-19

DOTYCZY KREDYTÓW "STAREGO PORTFELA"

Pismo z banku w załaczniku

dodano 2018-01-15

Informacja dla Mieszkańców spłacających kredyt

Przypominamy, że w związku z kończącym się rokiem 2017 termin spłat rat kredytu i zaległości upływa z dniem 15 grudnia 2017 r.

dodano 2017-12-05

KOMUNIKAT

Dotyczy: lokatorów spłacających kredyt mieszkaniowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Politechnika” informuje, że zgodnie z treścią pisma Banku PKO BP z dnia 18-10-2017r. z dniem 31 października 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1921),które ma na celu usprawnienie rozpatrywania wniosków o umorzenie składanych na podstawie art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłacanych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1779), zwanej dalej "ustawą o pomocy państwa". Wprowadzone zmiany precyzują warunki i tryb składania wniosków o umorzenie na podstawie art. 10a ust. 1 ustawy o pomocy państwa oraz ich rozpatrywania przez Bank. W przypadku państwa pytań dotyczących szczegółów realizacji wniosków o umorzenie, informacji udzieli pani prezes spółdzielni w godzinach pracy biura.

Informacje dotyczące kwot podlegających umorzeniu zostaną Państwu dostarczone do skrzynek pocztowych po rozliczeniu roku 2017 z bankiem PKO BP.

Uprzejmie prosimy wnikliwe zapoznanie się w przekazanymi dokumentami.

dodano 2017-12-05

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE :

„Wykonanie oznakowania osiedla mieszkaniowego dla SM POLITECHNIKA ul. Skarżyńskiego 4, 6, 8 - działka nr 21/74 obr 6 Nowa Huta w Krakowie w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu”

Informacje o zamówieniu zawiera SIWZ, Formularz oferty oraz Projekt organizacji ruchu. - Załączniki."

dodano 2017-07-31

WAŻNE

Remont elewacji W związku z zapytaniami mieszkańców Spółdzielnia Mieszkaniowa "Politechnika" niniejszym przekazuje informacje na temat już wykonanych i planowanych do wykonania etapów mających na celu dokończenie docieplania bloków nr 4, 6 i 8. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem.
PLAN-GOSPODARCZY-WIELOLETNI-REALIZACJA.xlsx

dodano 2016-10-08

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Politechnika” prosi o zabranie z pomieszczeń, gdzie znajdują się wodomierze MPWiK Kraków SA oraz zawór główny wody- tzw „wodomierzownia”, składowanych tam rowerów i innych sprzętów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2016 roku.

Po tym terminie wszystkie przedmioty zostaną usunięte Informujemy, że pomieszczenia techniczne – w tym „wodomierzownia” nie są pomieszczeniami wspólnymi i powinny być eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem. Prosimy również o ściągnięcie założonych na drzwiach kłódek, aby umożliwić dostęp do odczytów wodomierzy stanowiących własność MPWiK Kraków SA. pracownikowi tej firmy

Zarząd SM „Politechnika”

dodano 2016-06-23

Decyzja

SZANOWNI PAŃSTWO,

W oparciu o decyzję Rady Nadzorczej, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Politechnika” uprzejmie informuje o wymianie zabezpieczeń zalicznikowych (tzw. bezpieczników) w piwnicach na nowe – o mniejszej mocy, dostosowanej do oświetlenia piwnic.

dodano 2016-05-31

Komunikat

SZANOWNI PAŃSTWO,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Politechnika” uprzejmie informuje, że od dnia 16 maja 2016 roku planuje rozpoczęcie robót budowlanych związanych z dociepleniem elewacji w budynku nr 8 – klatki: III, IV, V (STRONA WSCHODNIA).

Uprzejmie prosimy o czasowe uprzątnięcie balkonów, parapetów, anten zewnętrznych oraz ogródków, w tym otwarcie ogrodzenia.

Za ewentualne niedogodności i utrudnienia – z góry przepraszamy.

dodano 2016-05-12

KOMUNIKAT WS ZBIÓRKI I WYWOZU ODPADÓW

KOMUNIKAT WS ZBIÓRKI I WYWOZU ODPADÓW INNYCH NIŻ KOMUNALNE
W związku z zaśmiecaniem terenów wokół altan śmietnikowych poprzez składowanie m.in: mebli oraz gruzu Spółdzielnia Mieszkaniowa "Politechnika" uprzejmie prosi o zapoznanie się z załączonymi poniżej informacjami.
Zasady_odbioru_i_wywozu_odpadow_innych_niz_komunalne.pdf

dodano 2015-08-04

K O M U N I K A T

Spółdzielnia Mieszkaniowa Politechnika informuje,
że od m-ca stycznia 2015 r.fundusz remontowy wpłacamy
na osobne konto bankowe o numerze
91 1020 2906 0000 1602 0340 1502


dodano 2015-01-01

KOMUNIKAT

W oparciu o uzgodnienia ze Strażą Miejską w Krakowie oraz ustalonymi zasadami współpracy: zdarzenia lub nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie i bezpośrednio pod bezpłatny numer 986 - co pozwoli na szybkie i skuteczne podjęcie interwencji.

dodano 2014-12-31

Informacja dla wpłacających

Informujemy, że zgodnie z art. 454 Kc za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania naszego rachunku bankowego.

dodano 2014-12-31

Ważne

Komunikat PGNiG (gazownia)

dodano 2014-07-16

Remont elewacji

W związku z z zapytaniami mieszkańców Spółdzielnia Mieszkaniowa "Politechnika" niniejszym przekazuje informacje na temat planowanych do wykonania etapów mających na celu dokończenie remontu elewacji bloków nr 4, 6 i 8 wraz z dociepleniem. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami.
b-4-6-docieplenie-wykonane-etapy.pdf
b-8-docieplenie-wykonane-etapy.pdf
etapy-docieplenia-wykonane-w-latach.pdf
harmonogram-dokonczenia-docieplenia-2014-aneks.pdf
harmonogram-dokonczenie-docieplenia-2011.pdf
pozwolenie-na-budowe-II-etap-docieplenia-prawomocne.pdf
sytuacja-pozostalo-do-ocieplenia.pdf

dodano 2014-05-12

OBOWIĄZKI LOKATORÓW / WŁAŚCICIELI LOKALI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Politechnika” uprzejmie informuje, że:
w związku z powtarzającymi się przypadkami odmowy przez użytkowników lokali udostępnienia lokalu ekipom dokonującym obowiązkowych przeglądów budowlanych informuję, że zgodnie z bezwzględnie obowiązującym przepisem art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 4 poz. 27 ze zm.) osoba korzystająca z lokalu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, ma obowiązek udostępnić swój lokal w celu:
1) dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania;
2) zastępczego wykonania przez spółdzielnię prac obciążających członka spółdzielni albo osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni.

dodano 2013-12-10 | czytaj więcej »

INFORMACJA

Szanowni Państwo


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Politechnika” informuje że na terenie naszego osiedla w altanach śmietnikowych są ustawione kontenery na odpady zmieszane – kontener niebieski i odpady segregowane – kontener żółty Jest również postawiony kontener zielony na szkło.

Prosimy o segregację odpadów zgodnie z opisami i nie wrzucanie odpadów gdzie popadnie. Płacimy za śmieci segregowane i prosimy by te śmieci były segregowane w sposób właściwy. Nie zastosowanie się do powyższego grozi wyższymi opłatami jak za śmieci niesegregowane.

dodano 2013-10-17

KOMUNIKAT

Informujemy, że obok bloku nr 4, koło stacji trafo stoją 4 pojemniki na używaną odzież , tekstylia i zabawki.

Prosimy o korzystanie z pojemników i nie wyrzucanie szmat i starej odzieży do kontenerów na śmieci. Pomożemy potrzebującym i poprawimy porządek w naszych altankach śmietnikowych.

dodano 2013-10-17

K O M U N I K A T

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Politechnika” informuje, że oparciu o Uchwałę Nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 09 maja 2013 roku – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Politechnika” rezygnuje z utrzymywania analogowej instalacji AZART do odbioru telewizji naziemnej.

W związku z powyższym oraz planowanym wyłączeniem w dniu 20 maja br. naziemnej analogowej telewizji prosimy o zabezpieczenie we własnym zakresie odbioru telewizji cyfrowej.

Zapraszamy do skorzystania z informacji i porad dostępnych na stronach: www.tvp.pl/krakow - zakładka naziemna telewizja cyfrowa lub na stronie: www.cyfryzacja.gov.pl lub z bezpłatnej infolinii: 800 007 788.

dodano 2013-05-14

KOMUNIKAT

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Politechnika" informuje, że korzystanie przez lokatorów z dodatkowych powierzchni np. zabudowanych części korytarzy w piwnicach, miejsc pod schodami, itp. będzie możliwe na zasadach najmu. Mieszkańcy, którzy zajmują takie powierzchnie proszeni są o zgłoszenie się do Spółdzielni celem podpisania "Warunków Najmu" - druk dostępny w Załączniku lub w biurze Spółdzielni.
Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2012 roku.

Druk - Warunki Najmu

dodano 2012-01-12

Możliwość ustanowienia odrębnej własności nieruchomości

Spółdzielnia Mieszkaniowa POLITECHNIKA informuje lokatorów, którzy dokonali całkowitej spłaty kredytu o możliwości ustanowienia odrębnej własności nieruchomości (lokali) i podpisania aktu notarialnego.
Warunkiem przystąpienia do podpisania przedmiotowego Aktu będzie:
1. uregulowanie wszelkich należności wobec Spółdzielni,
2. posiadanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (wydaje Wydział Architektury UMK)
Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się lub przesyłanie zgłoszeń na adres poczty elektronicznej Spółdzielni.

dodano 2011-07-14

Poprawa parametrów sieci internetowej

Miło nam poinformować mieszkańców, że po rozmowach z naszym dostawcą internetu Cyfronetem zostało podniesione maksymalne pasmo dla poszczególnych mieszkańców do 10 mb/s w obie strony i pasmo gwarantowane do 2 mb/s w obie strony.

dodano 2011-06-13

Informacja na temat zainstalowanych podzielników kosztów centralnego ogrzewania

Informacja do pobrania: Podzielnik Radiowy data III.

dodano 2011-05-09

Parking przy bloku nr 4

W związku z licznymi skargami mieszkańców bloku nr 4, Spółdzielnia Mieszkaniowa "POLITECHNIKA" zwraca się z uprzejmą prośbą do Szanownych Państwa - właścicieli o usunięcie "wraków" samochodów zaparkowanych na miejscach parkingowych od strony zachodniej segmentu B i C.
z wyrazami szacunku - Zarząd SM

dodano 2011-04-12

Wymiana drzwi

W związku z przypadkami prowadzenia przez lokatorów wymiany drzwi Spółdzielnia Mieszkaniowa „POLITECHNIKA” przypomina, że:
1. wymiana drzwi w ścianach działowych o grubości do 20 cm i bez powiększania otworu drzwiowego - zgoda Spółdzielni nie jest wymagana.
2. wymiana drzwi w ścianach o grubości większej niż 20 cm oraz w przypadku powiększania czyli rozkuwania otworu drzwiowego, pisemna zgoda Spółdzielni jest konieczna.

dodano 2010-09-30

Ustanowienie odrębnej własności mieszkań

Wyjaśnienia [.pdf]
Wniosek o przeniesienie własności lokalu [.pdf]
Oświadczenia [.pdf]
Uchwała w sprawie garaży wolnostojących B [.pdf]

Ustawa o własności lokali [.pdf]
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych [.pdf]

dodano 2009-11-18